Deelname voorwaarden Avond4daagse - Home Edition

Deelname Voorwaarden Avond4daagse - Home Edition 2021

De Avond4daagse - Home Edition 2021 wordt onder auspiciën van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) georganiseerd in samenwerking met haar partner eRoutes.

1. Inschrijving

1.1      Inschrijving voor de Avond4daagse - Home Edition 2021 vindt uitsluitend plaats op https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition, via de specifieke url’s van de deelnemende Avond4daagse (lid)organisaties of bij deelname op een RCN Vakantiepark via www.avond4daagse.nl/rcn. Op https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/veelgestelde-vragen staan antwoorden op veel gestelde vragen. Na definitieve inschrijving kan gratis een account worden gemaakt op www.eroutes.com.

 

2. Acceptatie Deelnemersreglement 

2.1      Bij definitieve inschrijving, en dus de definitieve deelname, gaat men akkoord met de bepalingen genoemd in deze deelname voorwaarden.

 

3. Definitie van wandelen

3.1      Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht. (hardlopen, joggen of rennen valt dus niet onder wandelen).

3.2      In het licht van het COIVD-19 virus dient elke deelnemer zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid of lokale overheid. Concreet betekent dit dat elke deelnemer bij het wandelen minimaal een afstand van 1,5 meter houdt ten opzicht van andere deelnemers. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien deelnemers zich niet houden aan deze richtlijn.
 

4. Deelname 

4.1      De Avond4daagse - Home Edition 2021 omvat een periode tussen 29 maart t/m 31 juli 2021, waarbinnen elk individu op een eigen manier en eigen tijd aan de voorwaarden van Avond4daagse - Home Edition 2021 kan voldoen (de Avond4daagse - Home Edition @ RCN Vakantieparken vindt plaats van 10 juli t/m 5 september 2021).

4.2      Deelname aan de Avond4daagse - Home Edition 2021 staat open voor individuele wandelaars en groepen/verenigingen. 

4.3      Deelname aan de Avond4daagse - Home Edition 2021 staat open voor leden en niet leden van wandelsportorganisatie(s).  

4.4      De Avond4daagse - Home Edition 2021 is geen prestatietocht en kent ook geen wedstrijdelement. 

4.5      Een (groep)begeleider dient minimaal 18 jaar te zijn. 

4.6      Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico.

4.7      Deelnemers onder de 18 jaar vallen onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de ouders/voogd.

4.8      Verder dient de deelnemer om Avond4daagse - Home Edition 2021 te kunnen volbrengen voldoende (voorzorg)maatregelen te hebben getroffen aangaande een toereikende lichamelijke conditie, training, voeding & drinken, schoeisel & kleding en eventuele gebruik en aanwezigheid van medicijnen.

 4.9     Bij twijfel over de gezondheid/lichamelijke conditie is het verstandig vooraf de (huis-)arts te raadplegen en eventueel een sportmedische keuring te ondergaan. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van een keuring vanuit het aanvullende pakket (zie hiervoor de polisvoorwaarden). Worden er medicijnen gebruikt of heeft men last van aandoeningen (bijv. epilepsie, suikerziekte, hart etc.) is het verstandig om dit en de gegevens van uw medicijnen en thuisfront gegevens op papier te vermelden en bij u te dragen mocht dit onverhoopt nodig zijn.

4.10    De organisatie kan een deelnemer vragen om een kortere afstand te nemen met oogpunt op gezondheid en/of veiligheid.

 

5. Deelname door mensen met een beperking 

5.1      Personen met een lichamelijke beperking, zoals rolstoelgebruikers, kunnen als deelnemer worden aangemerkt.

5.2      Kinderen die nog niet kunnen lopen en/of in buggy’s/kinderwagens worden voortbewogen kunnen niet als deelnemer worden gezien.

5.3      Deelname met hulpmiddelen: Binnen de wandelsport kennen we verschillende soorten wandeltechnieken waarbij sommige ook gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen. Denk hierbij aan GPS-toestellen en Poles/wandelstokken (Nordic Walking). Deelname met behulp hiervan is geen bezwaar, mits men geen hinder oplevert bij anderen.
 

6. Starten & Finishen

6.1      Iedere wandelaar dient zich individueel aangemeld en ingeschreven te hebben voor de Avond4daagse - Home Edition 2021.

6.2      Bij deelname is daarvoor het inschrijfbedrag ad € 6,50,- per persoon verschuldigd welke direct bij aanmelding voldaan wordt via iDEAL of andere betaalmethoden welke worden aangeboden.

6.3      Deelname is pas volledig zodra het verschuldigde bedrag is voldaan.

6.4      Na aanmelding krijgen de deelnemers toegang tot een speciale app van eRoutes, waarbij de deelnemer zich moet aanmelden. De app tracht op basis van de ingegeven afstand en startplaats automatisch een aantal verschillende routes te genereren. Deze kunnen de deelnemers met de app lopen. De app houdt de wandeling bij en geeft automatisch een seintje als de vier dagen zijn volbracht. LET op: gebruik dezelfde naam en wachtwoord als er wordt aangemeld voor eRoutes omdat zo de inschrijving voor Avond4daagse - Home Edition 2021 gematcht kan worden met de aanmelding bij eRoutes.

Het wordt aangeraden een afgedrukte versie van de route mee te nemen op de wandeltochten voor het geval de smartphone of signaalverbinding wegvalt.

6.5      De vier wandelroutes moeten binnen een periode van 14 dagen in de periode 29 maart t/m 31 juli 2021 worden afgelegd (in geval van deelname aan de Avond4daagse - Home Edition @ RCN Vakantieparken betreft dit de periode van 10 juli t/m 5 september 2021).  Elke deelnemer ontvangt na betaling de enige echte Avond4daagse medaille.

6.6      Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld. Reclames zijn niet mogelijk bij de organisatie.

6.7      Het passeren (inhalen) van groepen is alleen toegestaan als er geen hinder of gevaar ontstaat voor de andere weggebruikers en groepen, wederom met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid of lokale overheid. Concreet betekent dit dat elke deelnemer bij het inhalen minimaal een afstand van 1,5 meter houdt ten opzicht van andere deelnemers. 

6.8      Het meenemen van (geleide)honden tijdens de wandeltocht is toegestaan mits dit geen gevaar of overlast geeft voor de overige deelnemers. Bij klachten van andere deelnemers wordt om onderlinge afstemming gevraagd tussen de deelnemers. 

 6.9     De organisatie verzoekt de deelnemer afval te deponeren in daarvoor bestemde afvalbakken of bij het ontbreken daarvan deze mee te nemen tot deze op juiste wijze afgevoerd kan worden. Houd de buurt en (wandel)omgeving dus schoon.

 6.10   Kerken, begraafplaatsen, oorlogsmonumenten, rouwstoeten, en dergelijke dienen op gepaste wijze gepasseerd te worden (niet zingen, geen lawaai, niet vloeken/schelden en eventuele vlaggen/spandoeken omlaag houden).

6.11    Het is verboden om uiting te geven aan een bepaald staatkundig streven door het meevoeren van vlaggen, spandoeken, dragen van kledingstukken etc.  

6.12    Het is niet toegestaan vlaggen/spandoeken mee te dragen met hierop aanstootgevende tekst of afbeeldingen (bijv. doodskop).

6.13    Respecteer de overige deelnemers, weggebruikers en andere belangstellenden zoals u dat ook betaamt. 

 6.14   Tijdens de wandeltocht wordt geen plaatselijke EHBO-vereniging ingezet nu de Avond4daagse - Home Edition 2021 over meerdere maanden verspreid kan worden gelopen. Denk zelf aan voldoende water en eten en eventueel een (bescheiden) medicijn doos. 

6.15    De startlocatie is individueel bepaalbaar via eRoutes.

6.16    Bij echte noodgevallen dient u uiteraard het landelijke alarmnummer (112) te bellen.

 

7. Plaats op de weg voor de wandelaar

7.1      De deelnemer worden geacht de Avond4daagse - Home Edition 2021 zo veilig mogelijk te bewandelen. Hierbij kan veelal gebruik worden gemaakt van het voetpad of aanwezige fietspad. Ontbreekt deze dan kan men veelal aan de linkerkant (groepen rechts) van de weg worden gelopen, tenzij dit anders wordt aangegeven door verkeersborden.

 7.2     Het is verboden om met meer dan twee personen naast elkaar te lopen. In een colonne opstelling van twee personen naast elkaar mag de lengte niet langer dan 30 personen hebben. De leiding dient voor en/of achter de groep lopen. Er dient een minimale afstand van 1,5 meter ten opzichte van andere deelnemers te worden gehouden.

 

8. Aansprakelijkheid & Veiligheid

8.1      Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico. KWBN en of haar partner eRoutes is behoudens haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de wet op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies of schade van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij toebrengt aan eigendommen van derden. 

 8.2     De deelnemer dient de verkeersregels in acht te nemen en de zelfstandig gekozen route te volgen. Aanwijzingen van verkeersregelaars, politie, toezichthouders en hulpdiensten (indien aanwezig) dienen te worden opgevolgd.

 8.3     De organisatie kan de Avond4daagse - Home Edition 2021 (of en deel daarvan) stop zetten als de veiligheid in het geding komt of indien de overheid een verbod oplegt om de Avond4daagse - Home Edition 2021 te organiseren. Er bestaat dan geen recht op restitutie van inleggelden, nu een dergelijk verbod gekwalificeerd wordt als overmacht.

8.4      De organisatie behoudt zich het recht voor om inschrijflimieten in te stellen op de Avond4daagse - Home Edition 2021.  
 

9. Privacy en Sociale media

9.1      Bij het aanmelden via de site van (een) Avond4daagse/KWBN en het aanmelden bij eRoutes moet u persoonsgegevens verstrekken. Vanzelfsprekend zullen beide partijen de privacy van de deelnemers in acht nemen. Op beide sites is daarvoor een privacyverklaring c.q. reglement van toepassing waarbij verwerking van persoonsgegevens conform de daarvoor geldende wetgeving wordt nageleefd. Voor inschrijving van Avond4daagse - Home Edition 2021 wordt / is uw akkoord gevraagd met de toepasselijke privacyreglementen.

9.2      Tijdens de wandeltochten is er vrijheid om de wandeltochten op social media te delen. De organisatie vraagt wel om de privacy van andere deelnemers te respecteren.

 

10. Slotbepaling

10.1    In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de het bestuur van KWBN. Neem in dat geval contact op met KWBN via info@avond4daagse.nl. In geval van eventuele geschillen is het Nederlands recht van toepassing.